NAUDOJIMO SĄLYGOS

Bendrosios sąlygos

1.1. 3D Lietuvos žemėlapis pasiekiamą adresu https://tiiis.planuojustatau.lt/map3d/?config-name=3d%2Fdemo&lang=lt, tvarko ir nuolatinę priežiūrą teikia VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras", juridinio asmens kodas 121351441, adresas Sėlių g. 66, 08109 Vilnius (toliau – 3D Lietuvos žemėlapis tvarkytojas arba Tvarkytojas).

1.2. Pagal šias 3D Lietuvos žemėlapis naudojimo sąlygas (toliau – Sąlygos) Tvarkytojas suteikia 3D Lietuvos žemėlapis paslaugų gavėjui (toliau – Naudotojui) neribotoje teritorijoje galiojančią, neišimtinę, nemokamą, neperleidžiamą 3D Lietuvos žemėlapis naudojimo per portalo paslaugas teisę. Ši teisė suteikiama tik tam, kad Naudotojas galėtų naudotis 3D Lietuvos žemėlapis šiose Sąlygose nustatyta tvarka laikydamasis žemiau nurodomų taisyklių ir teisinių apribojimų.

1.3. Kad būtų galima naudotis 3D Lietuvos žemėlapis Naudotojas turi susipažinti su šiame dokumente pateiktomis Sąlygomis. Šios Sąlygos yra įpareigojanti Sutartis tarp Naudotojo ir Tvarkytojo dėl 3D Lietuvos žemėlapis paslaugų naudojimo.

1.4. Naudodamasis 3D Lietuvos žemėlapis Naudotojas patvirtina, kad susipažino su Sąlygomis ir su jomis sutinka. Jei Naudotojas nesutinka su nors viena Sąlygose nurodyta taisykle ir (ar) apribojimu, Naudotojas neturi teisės naudotis 3D Lietuvos žemėlapis paslauga.

Naudojimosi tvarka

2.1. Naudodamasis 3D Lietuvos žemėlapis Naudotojas turi teisę:

2.1.1. peržiūrėti, ieškoti, identifikuoti, matuoti ir kitaip analizuoti, spausdinti, daryti ekrano vaizdus, atsisiųsti duomenų fragmentus, laikinai įkelti papildomus 3D duomenis ir dalintis nuorodomis į 3D Lietuvos žemėlapis esantį turinį. Turinį sudaro visi jame naudojami duomenys, t.y. reljefas, baziniai žemėlapiai, trimačiai objektai, tekstūros, papildomai įkelti trimačiai objektai ir atsisiuntimui paruošti duomenys (toliau – Turinys);

2.1.2. laikinai, vienos nepertraukiamos sesijos metu, įkelti ribotą kiekį ir riboto detalumo papildomus trimačius objektus į žemėlapį. Tvarkytojas neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojo įkeltus duomenis, jų turinį, galimai pažeistas autorines teises ar duomenų įkėlimo rezultatus. Tvarkytojas neįsipareigoja įkeltų duomenų saugoti ilgiau nei truks viena nepertraukiama Naudotojo darbo sesija;

2.1.3. dalintis/platinti nuorodas į žemėlapį, taip kaip leidžia šios Sąlygos;

2.1.4. atlikti paiešką, objektų identifikavimą ir rezultatų peržiūrą bei naudotis kitu 3D Lietuva žemėlapis pasiekiamu funkcionalumu;

2.1.5. atlikti 3D Lietuvos žemėlapis fragmento netiražinį spausdinimą asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

2.2. Naudodamasis 3D Lietuvos žemėlapis Naudotojas įsipareigoja:

2.2.1. 3D Lietuvos žemėlapis naudoti tik tiems tikslams, kuriuos numato šios Sąlygos, nepažeidžiant Sąlygose ir (ar) kitose taisyklėse nustatytos 3D Lietuvos žemėlapis žemėlapių naudojimo tvarkos;

2.2.2. 3D Lietuvos žemėlapis naudoti tokiais būdais ir (ar) dėl tokių tikslų, kurie nepažeistų galiojančių teisės aktų, bet kokių Tvarkytojo ar trečiųjų asmenų teisių (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teises, nuosavybės teises ar pan.), netrikdytų 3D Lietuvos žemėlapis svetainės veikimo, neužkirstų kelio Tvarkytojui teikti 3D Lietuvos žemėlapis paslaugą ir (ar) kitų naudotojų galimybių tinkamai naudotis šia paslauga;

2.2.3. Nekenkti 3D Lietuvos žemėlapis paslaugoms bei neužsiimti jokia paslaugas trikdančia, griaunančia, saugumą ar patikimumą mažinančia veikla (tai apima visas priemones užtikrinančias paslaugų tiekimą);

2.2.4. Naudotojas, aptikęs 3D Lietuvos žemėlapis duomenų prieinamumo spragą privalo:

2.2.4.1. nesiekti be reikalo, daugiau, negu reikia spragai patvirtinti, stebėti, fiksuoti, perimti, įgyti, laikyti, atskleisti, kopijuoti, keisti, naikinti, gadinti, šalinti, naikinti 3D Lietuvos žemėlapis duomenų;

2.2.4.2 ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tokios spragos aptikimo privalo informuoti apie tai Tvarkytoją;

2.2.4.3.nesidalinti informacija apie aptiktą spragą su trečiaisiais asmenimis.

2.3. Naudotojui yra draudžiama:

2.3.1 atgaminti, kopijuoti, parduoti, perparduoti 3D Lietuvos žemėlapis ar bet kurias jos dalis, kitaip naudoti komerciniais tikslais be aiškaus raštiško Tvarkytojo sutikimo;

2.3.2. naudoti 3D Lietuvos žemėlapis siekiant kurti ar papildyti bet kokį kitą su žemėlapiais susijusį duomenų rinkinį (įskaitant žemėlapių ar navigacijos duomenų rinkinį, verslo įmonių įrašų duomenų bazę, adresatų sąrašą ir pan.), skirtą naudoti 3D Lietuvos žemėlapis alternatyvioje arba į ją labai panašioje bet kokioje kitoje paslaugoje;

2.3.3. bet kokiu būdu ir forma kopijuoti 3D Lietuvos žemėlapis turinį, ar kitu būdu išgauti visus žemėlapių duomenis arba duomenų fragmentus, neleistinai keisti, adaptuoti, kaupti, archyvuoti, saugoti, perkelti į kitas laikmenas ar serverius, įskaitant duomenų bazių ir ar kitų žemėlapių bei bet kokių kitų produktų, veikiančių žemėlapių pagrindu ir (ar) naudojančių žemėlapių duomenis kūrimą, jei tai nėra numatyta šiose Sąlygose;

2.3.4. paslaugoje nenumatytomis priemonėmis, dalimis ar masiškai atsisiųsti turinį. Kurti masinius turinio sklaidos kanalus ar kitiems leisti tai atlikti;

2.3.5. šalinti, slėpti ar keisti autorių teisių informaciją, įspėjimus apie autorių teisių ribojimus, prekių ženklus, bet kokias kitas nuosavybės teises ir (ar) bet kokius kitus teisinius įspėjimus (įskaitant bet neapsiribojant dokumentus, nuorodas ir pan.), kurie yra susieti ar gali atsirasti naudojant 3D Lietuvos žemėlapis;

2.3.6. dekompiliuoti, dešifruoti, vykdyti atgalinį programavimą, bandyti atkurti 3D Lietuvos žemėlapis pirminį kodą arba jo fragmentus;

2.3.7. naudoti bet kokias 3D Lietuvos žemėlapis dalis (įskaitant dizaino elementus) su kitų asmenų produktais ar paslaugomis. išskyrus tuos atvejus, kai tai numatyta Sąlygose.

2.4. Naudojant 3D Lietuvos žemėlapis turinį, privaloma pateikti nuorodas į šaltinius ir visą su autorių teisėmis susijusią informaciją.

2.5. Nustatytų taisyklių nesilaikymas gali užtraukti teisės aktuose numatytą teisinę atsakomybę. Naudotojas atsako už naudojimosi paslaugomis pažeidimus ir dėl to atsiradusius ar galinčius atsirasti nuostolius įskaitant ir Tvarkytojo ar kitų 3D Lietuvos žemėlapis turtinių ir neturinių teisių turėtojų pajamų netekimą, prestižo ar vertės sumažėjimą.

2.6. Tvarkytojas gali bet kuriuo metu pakeisti naudojimosi paslaugomis Sąlygas, t.y. nustatyti naujus arba pakeisti esamus apribojimus, pvz, tokius kaip užklausų skaičius, atsisiunčiamų duomenų kiekius ir pan.

2.7. Tvarkytojas turi teisę imtis bet kokių priemonių, kad uždraustų neteisėtą naudojimąsi 3D Lietuvos žemėlapis paslauga, įskaitant Naudotojo prieigos uždraudimą.

Nuosavybės teisės

3.1. Visa Tvarkytojo pateikta informacija, taip pat techninės priemonės, kurių pagalba atvaizduojami 3D Lietuvos žemėlapis duomenys, yra arba Tvarkytojo nuosavybė arba Tvarkytojas turi teisę ja naudotis. Naudotojui suteikiama teisė naudotis šia informacija, kaip žinių šaltiniu asmeniniams, tikslams, tačiau Naudotojui draudžiama kopijuoti, platinti ar pateikti kaip savo bet kokią informaciją, kuri pateikta Tvarkytojo. Šis draudimas gali būti atšauktas tik išankstiniu rašytiniu susitarimu su Tvarkytoju.

3.2. Dalis Tvarkytojo pateikiamos informacijos yra saugoma įstatymais kaip intelektinė nuosavybė (prekės ženklai, autoriniai kūriniai ir pan.), tokios informacijos naudojimas gali būti apribotas jos teisių savininkų nurodymais ir Naudotojas įsipareigoja naudotis šia informacija nepažeisdamas savininkų teisių ir galiojančių teisės aktų.

Autorinės teisės ir intelektinė nuosavybė

4.1. 3D Lietuvos žemėlapis intelektinės nuosavybės (autorinės teisės ir pan.) ir kitos nuosavybės teisės priklauso Lietuvos Respublikai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio mninisterijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir Tvarkytojui

4.2. Duomenų, naudotų 3D Lietuvos žemėlapis kūrimui, autorių teisių turėtojai (toliau – Tiekėjai) yra:

• © VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras";

• GRPK © Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, 2022;

• ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2019-2021;

• Lietuvos Respublikos teritorijos erdvinių duomenų rinkinio skaitmeniniais erdviniais lazerinio skenavimo taškų duomenys Lidar_DR_LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2019-2020;

• Lietuvos Respublikos teritorijos erdvinių duomenų rinkinio skaitmeniniais erdviniais žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys SEŽP_LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2009-2010;

• Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkinio skaitmeniniais erdviniais lazerinio skenavimo taškų duomenys Lidar_DR © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2017;

• Skaitmeninis upių slėnių aukščių modelis © Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2014.

4.3. Duomenų, kurių pagrindu buvo sukurtas 3D Lietuvos žemėlapis, autorinės teisės priklauso jų Tiekėjams ir yra apsaugotos licencinėmis sutartimis.

4.4. Naudotojas patvirtina savo supratimą, kad visos Tvarkytojo 3D Lietuvos žemėlapis nuosavybės ir intelektinės teisės priklauso Tvarkytojui, nesvarbu ar jos registruotos ar ne, nesvarbu kurioje šalyje Naudotojas yra ir jomis naudojasi. Jei kurioje nors Tvarkytojo paslaugoje pateikiant informaciją nurodoma, kad ji yra konfidenciali, Naudotojas tai pripažįsta ir įsipareigoja jos neatskleisti jokiomis, išskyrus įstatymų imperatyviai nustatytomis aplinkybėmis.

Atsakomybės apribojimas

5.1. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Naudotojas 3D Lietuvos žemėlapis paslauga naudojasi savo nuožiūra ir savarankiškai prisiimdamas riziką. Tvarkytojas negarantuoja, kad: paslauga atitiks Naudotojo poreikius, paslaugos naudojimas bus savalaikis, nepertraukiamas, saugus ar be klaidų, bet kokia informacija, gauta naudojantis paslauga, bus tiksli ar patikima bei bet kokie paslaugos defektai ar klaidos bus pataisyti.

5.2. Tvarkytojas nėra atsakingas už pažeidimus ar praradimus, atsiradusius dėl naudojimosi 3D Lietuvos žemėlapis paslauga, įskaitant ir pertraukimus dėl sistemos gedimų, interneto atakų, numatytos ar nenumatytos priežiūros.

5.3. Tvarkytojas neatsako už jokius Naudotojo patirtus ar galimus patirti nuostolius, tiek tiesioginius, tiek netiesioginius įskaitant ir pajamų praradimą, prestižo ar vertės sumažėjimą, kurie atsirado dėl:

5.3.1. Tvarkytojo padaryto paslaugų pakeitimo;

5.3.2. Tvarkytojo paslaugų laikino ar neriboto, dalinio ar visiško panaikinimo;

5.3.3. Tvarkytojo skelbiamos informacijos tikslumo, išbaigtumo ar teisingumo;

5.4. Tvarkytojas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto nepranešus keisti, stabdyti, panaikinti arba uždrausti prieigą prie 3D Lietuvos žemėlapis ar bet kurios funkcijos ar jų dalies. Tvarkytojas bet kuriuo atveju, neįspėjus ir be pasekmių gali nustatyti 3D Lietuvos žemėlapis, bet kurios funkcijos ar jos dalies naudojimo ar prieigos ribojimus. Tvarkytojas turi teisę bet kuriuo metu gali keisti 3D Lietuvos žemėlapis paslaugos kiekį, kokybę, formą, pobūdį bei kitus rodiklius.

5.5. Jei 3D Lietuvos žemėlapis paslaugoje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, Tvarkytojas neatsako už tų svetainių turinį ir jų daromą įtaką. Pereidamas į kitas svetaines iš 3D Lietuvos žemėlapis Naudotojas tai daro savo rizika. Tuo atveju, kai 3D Lietuvos žemėlapis paslaugai teikti naudojama trečiosios šalies programinė įranga, Naudotojas taip pat yra įpareigotas veikti pagal trečiosios šalies reikalavimus.

5.6. Nepaisant to, kad Tvarkytojas siekia, kad 3D Lietuvos žemėlapis paslaugos būtų visada pasiekiamos, veiktų kokybiškai, saugiai ir patikimai, žemėlapyje pateikiama informacija būtų tiksli, patikima ir laiku atnaujinama, tačiau gali pasitaikyti klaidų ir netikslumų. Atsižvelgiant į tai, 3D Lietuvos žemėlapis turinį galima naudoti tik informaciniais ar pažinimo tikslais. Naudojantis 3D Lietuvos žemėlapis realiai esanti informacija gali skirtis nuo atvaizduotos žemėlapyje, todėl Naudotojas privalo kreipti dėmesį į realią aplinką ir vadovautis joje realiai esančiais ženklais bei nuorodomis. Tvarkytojas negarantuoja, kad visa pateikiama informacija bus patikima, aktuali bei teisinga ir neprisiima atsakomybės už klaidingą informaciją, jos naudojimo pasekmes, dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai patirtą žalą bei nuostolius.

Bagiamosios nuostatos

6.1. Tvarkytojas turi teisę savo nuožiūra keisti 3D Lietuvos žemėlapis turinį bei šias Sąlygas. Apie pakeitimus Naudotojai bus informuojami TPS Vartai ir 3D Lietuvos žemėlapis svetainėse. Jei Naudotojas nesutinka su Tvarkytojo atliktais 3D Lietuvos žemėlapis turinio ar Sąlygų pakeitimais, jis privalo nutraukti naudojimąsi 3D Lietuvos žemėlapis paslaugomis. Jei Naudotojas po pakeitimų ir toliau naudojasi 3D Lietuvos žemėlapis, laikoma, kad jis susipažino su pakeitimais ir su jais sutiko.


© VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“

Kontaktams:
Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius
Tel.: (8 5) 272 4741, Mob. tel: +370 626 99955
El. paštas: info@gis-centras.lt